Opinie o Nas

Reklamacje

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego za zgodność Towaru z umową na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w szczególności w przepisach rozdziału 5A tej ustawy. 

 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego nieposiadającego statusu Konsumenta za wady Towaru (rękojmia), na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, w szczególności w przepisach art. 556 oraz art. 5561-5563 KC. 

 3. Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji z tytułu rękojmi lub braku zgodności Towaru z umową.

 4. Reklamacja może być złożona pisemnie listem na adres Sprzedawcy lub za pomocą poczty e-mail: sklep @ plytki24.pl 

 5. Składając reklamację Sprzedawca zaleca podanie danych kontaktowych Kupującego, numeru Zamówienia, dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy, a także dołączenie dokumentu sprzedaży bądź jego kserokopii.

 6. W przypadku niektórych reklamacji niezbędne jest ustalenie ze Sprzedawcą terminu oględzin reklamowanego Towaru w miejscu jego zamontowania lub przechowywania przez Kupującego. Ustalenie ze Sprzedawcą terminu oględzin reklamowanego Towaru powinno nastąpić telefonicznie lub za pomocą wiadomości e-mail.

 7. Reklamacje złożone przez Kupującego nieposiadającego statusu Konsumenta, bez załączonego dokumentu sprzedaży, nie będą rozpatrywane. 

 8. W razie konieczności uzupełnienia ewentualnych braków reklamacji – Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Kupującym w sposób wskazany w § 2 ust. 4 Regulaminu.

 9. Konsument udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie; Sprzedawca odbiera od Konsumenta Towar na swój koszt (dotyczy Towarów zakupionych od 1 stycznia 2023 r.).

 10. Kupujący nieposiadający statusu Konsumenta, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany dostarczyć rzecz wadliwą do Sprzedawcy.

 11. Sprzedawca udziela odpowiedzi na reklamację Konsumenta w terminie 14 dni od jej otrzymania.

 12. W procedurze reklamacji Sprzedawca nie przewiduje możliwości pozasądowego rozstrzygnięcia sporu.

 13. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), narzędziem służącym pozasądowemu rozstrzyganiu sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między Konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w UE jest platforma ODR (Online Dispute Resolution). Jest ona dostępna pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Rozstrzyganie sporów tą metodą ma charakter bezpłatny i dobrowolny.

 14. Konsument może wykonywać uprawnienia z tytułu braku zgodności Towaru z umową niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

 15. Sprzedawca zaleca, aby wady jawne, typu kalibracja czy odcień, Kupujący zgłaszał przed ułożeniem, zabudowaniem lub zamontowaniem.

 16. Zdjęcia Towarów mogą być wyświetlane w innej kolorystyce, odcieniu oraz nasyceniu barwami w zależności od używanego typu monitora. Zdjęcia Towarów zostały wykonane w określonych, specjalistycznych warunkach oświetleniowych, które w normalnych warunkach użytkowania mogą być niemożliwe do odtworzenia, co może determinować różnice pomiędzy wyglądem realnym Towarów a zdjęciami.

  Nie ogranicza to jednak w żaden sposób uprawnień Kupujących, przysługujących im na podstawie Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. 


>> Formularz odstąpienia od umowy – (do pobrania)

Najczęściej zadawane pytania -FAQ

* Ilekroć wyżej mowa jest o Konsumencie, rozumie się przez to także osobę fizyczną zawierającą ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (zgodnie z art. 3855, 5564, 5565 Kodeksu cywilnego oraz art. 7aa ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).

Nie dotyczy to postanowienia, w którym mowa jest o platformie ODR.