Opinie o Nas

Reklamacje

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego za wady fizyczne lub prawne zakupionego Towaru (rękojmia), na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, w szczególności w przepisach art. 556 oraz art. 5561-5563 KC.

 2. Kupującemu z tytułu rękojmi przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego Towaru.

 3. Reklamacja może być złożona pisemnie na adres Sprzedawcy (FIRMA HANDLOWA "GABI" ĆWIKLIŃSKI MAREK w spadku, ul. Wspólna 105, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski), pocztą elektroniczną lub osobiście pod wskazanym wyżej adresem.

 4. Przed złożeniem reklamacji zalecane jest skontaktowanie się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie – pomoże to w sprawniejszym rozpatrzeniu reklamacji.

 5. Składając reklamację Sprzedawca zaleca podanie danych kontaktowych Kupującego, numeru Zamówienia, dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy, a także dołączenie dokumentu sprzedaży bądź jego kserokopii. Reklamacje złożone przez Kupującego niebędącego Konsumentem, bez załączonego dokumentu sprzedaży, nie będą rozpatrywane.

 6. W przypadku niektórych reklamacji niezbędne jest ustalenie ze Sprzedawcą terminu oględzin reklamowanego Towaru w miejscu ich zamontowania lub przechowywania przez Kupującego. Ustalenie ze Sprzedawcą terminu oględzin reklamowanego Towaru powinno nastąpić telefonicznie lub za pomocą wiadomości e-mail.

 7. W razie konieczności uzupełnienia ewentualnych braków reklamacji – Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Kupującym w sposób wskazany w § 2 ust. 4 Regulaminu.

 8. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany dostarczyć rzecz wadliwą do siedziby Sprzedawcy.

 9. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane są zgodnie z treścią ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

 10. W procedurze reklamacji Sprzedawca nie przewiduje możliwości pozasądowego rozstrzygnięcia sporu.

 11. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), narzędziem służącym pozasądowemu rozstrzyganiu sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w UE jest platforma ODR (Online Dispute Resolution). Jest ona dostępna pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Rozstrzyganie sporów tą metodą ma charakter bezpłatny i dobrowolny.

 12. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

 13. Przy odbiorze towaru zalecamy klientom sprawdzenie stanu przesyłki oraz jej zgodność z dokumentami przewozowymi lub innymi załączonymi dokumentami.

 14. Wszelkie zastrzeżenia odnośnie stanu bądź zawartości przesyłki zaleca się aby zostały opisane w protokole lub na liście przewozowym w obecności kuriera i przez niego podpisane.

 15. Przy odbiorze zaleca się sprawdzić czy paleta nie posiada zewnętrznych śladów uszkodzeń widocznych gołym okiem tj.zerwanej folii,nie jest przechylona itp.

 16. Jeśli stan wizualny palety/przesyłki nie budzi zastrzeżeń to klient powinien umieszczenia na liście przewozowym adnotacji "Towar przyjęto warunkowo bez sprawdzenia,nie stwierdzono zewnętrznych uszkodzeń"

 17. Jeśli stan przesyłki budzi zastrzeżenia Kupujący powinien powiadomić Sprzedawcę niezwłocznie, w jak najkrótszym terminie. Może przy tym skorzystać z poniższego formularza reklamacyjnego. "Niezwłocznie" oznacza maksymalnie na drugi dzień od przyjęcia przesyłki.
  Przyjęcie widocznie uszkodzonej przesyłki bez żadnych zastrzeżeń może skutkować odrzuceniem przez nas reklamacji.

 18. Sprzedawca w celu rzetelnego rozpatrzenia reklamacji może wnioskować do kupującego o zdjęcia uszkodzonego towaru, kopii listu przewozowego oraz innych danych pozwalających rozpatrzyć reklamację. Brak odpowiedniej dokumentacji zdjęciowej może skutkować odrzuceniem przez nas reklamacji.

 19. Wady jawne, typu kalibracja czy odcień, należy zgłaszać przed ułożeniem, zabudowaniem, zamontowaniem.

 20. Prosimy pamiętać iż zdjęcia mogą być wyświetlane w innej kolorystyce, odcieniu oraz nasyceniu barwami w zależności od używanego typu monitora. Nasze zdjęcia produktowe zostały wykonane w określonych, specjalistycznych warunkach oświetleniowych, które w normalnych warunkach użytkowania mogą być niemożliwe do odtworzenia, co może determinować różnice pomiędzy wyglądem realnym produktów a prezentowanymi zdjęciami w naszym serwisie.

 21. Proszę pamiętać, że ze względu na specyfikację produkcji płytek ceramicznych nie przyjmujemy zwrotów nadwyżek płytek. Każda partia płytek ma inny odcień (może być delikatniej jaśniejsza bądź ciemniejsza) ze względu na te różnice i dbałość o przyszłych Klientów, nie możemy przyjmować zwrotów nadwyżek.


>> Formularz odstąpienia od umowy – (do pobrania)

Najczęściej zadawane pytania -FAQ